Kết quả thử nghiệm các sản phẩm của rexil asia

Mô hình trình diễn OPTIRICE

Mô hình trình diễn REXAQUA

Kết quả thử nghiệm ReXana